МИКРОКРЕДИТ БЕРУ ТУРАЛЫ
№ 7409 ШАРТ

Алматы қ.
12-06-2018

Әрі қарай МҚҰ деп аталатын «Creditum» микроқаржы ұйымы» ЖШС атынан 02 сәуір 2018 жылдың Сенімхаты негізінде әрекет етуші Исмагулов М.К. , бір тараптан, және әрі қарай Қарыз алушы деп аталатын Слипченко Павел Николаевич (аты-жөні), ЖСН 890819350220, жеке куәлігінің № 036741336, берілген күні 04-05-2014 жылдың Министерство внутренних дел РК, тұрғылықты мекенжайы: Костанайская обл., Костанай қ., КСК ықш. ауд., Кобыланды батыра көш., 1 -шi корпус., 42-үй, 53 -п., екінші тараптан, әрі қарай бірге «Тараптар», ал жеке-жеке «Тарап» деп аталып, төмендегі туралы осы Микрокредит беру туралы № 7409 шартты (әрі қарай – Шарт) жасасты:

1. ШАРТТЫҢ МӘНІ

1.1. МҚҰ осы Шарттың талаптарына сәйкес Қарыз алушыға 12 (Он екі) айға өтеу мерзімімен (кейіннен Қарыз алушының бастамасымен болуы мүмкін микрекредиттің мерзімін ұзартуды есепке алмастан) 400000.00 (Төрт жүз мың) теңге көлемінде микрокредит береді.

1.2. Қарыз алушы Шарт бойынша төлемдерді мынадай тәртіппен өтей алады:

1.2.1 қолма-қол ақшасыз тәртіппен – банк аударымы арқылы Қарыз алушының банк шотынан МҚҰ банк шотына аударуды қоса алғанда, МҚҰ банк шотына ақшалай қаражаттарды аудару арқылы;

1.2.2. қолма-қол тәртіппен – МҚҰ тиісті шарт жасасқан төлем жүйелерінің төлем терминалдары бойынша ақша енгізу арқылы.

1.3. Қарыз алушының микрокредит сомасын және ол бойынша есептелген сыйақыны өтеуі (қайтаруы) ай сайынғы төлемдермен және Төлемдер кестесімен, осы Шарттың №1-Қосымшасында көрсетілген және оның ажырамас бөлігі болып табылатын (әрі қарай – «Төлемдер кестесі») қарастырылған мерзімдерде жүзеге асырылады. Осы арқылы Қарыз алушы МҚҰ микрокредитті өтеудің келесі әдістерінің бірін таңдауды ұсынғанын растайды: аннуитеттік төлемдер әдісі және дифференциалданған төлемдер әдісі. Бұл ретте, Қарыз алушы Ануитета төлемдер әдісін таңдады.

1.4. Шарт бойынша Қарыз алушының жүргізген төлем сомасы Қарыз алушының Шарт бойынша міндеттемелерін орындау үшін жеткіліксіз болса, Қарыз алушының берешегін мынадай кезектілікпен өтейді:
1) негізгі борыш бойынша берешек;
2) сыйақы бойынша берешек;
3) шартта айқындалған мөлшердегі тұрақсыздық айыбы (айыппұл/өсімпұл);
4) төлемдердің ағымдағы кезеңі үшін негізгі борыш сомасы;
5) төлемдердің ағымдағы кезеңі үшін есептелген сыйақы;
6) орындауды алу бойынша МҚҰ шығындары.

1.5. Қарыз алушының қатарынан 180 (бір жүз сексен) күнтізбелік күнге мерзімінен кешіктіріліп Шарт бойынша жүргізген төлем сомасы Қарыз алушының Шарт бойынша міндеттемелерін орындау үшін жеткіліксіз болса, Қарыз алушының берешегін мынадай кезектілікпен өтейді:
1) негізгі борыш бойынша берешек;
2) сыйақы бойынша берешек;
3) төлемдердің ағымдағы кезеңі үшін негізгі борыш сомасы;
4) төлемдердің ағымдағы кезеңі үшін есептелген сыйақы;
5) Шартта айқындалған мөлшердегі тұрақсыздық айыбы;
6) Орындауды алу бойынша МҚҰ шығындары.

1.6. Қарыз алушы Төлемдер кестесіне сәйкес белгіленген төлем мерзімін бұзған жағдайда, Қарыз алушы Төлемдер кестесіне сәйкес өтеу күнінен кейін келген алғашқы күннен бастап мерзімін өткізіп алған әр күн үшін орындалмаған / тиісті түрде орындалмаған міндеттеме сомасынан 2% көлемінде тұрақсыздық айыбын төлейді. Тұрақсыздық айыбын төлеу Қарыз алушыны микрокредитті қайтару және микрокредитті пайдаланғаны үшін есептелген сыйақыны қайтару бойынша міндеттемелерін орындаудан босатпайды.

1.7. Жылдық сыйақы мөлшерлемесінің мөлшері: жылдық 50.00% (Елу бүтін жүзден нөл) пайызды(-дарды) құрайды. Жылдық сыйақының тиімді мөлшерлемесінің мөлшері: 50.00% (Елу бүтін жүзден нөл) пайызды құрайды. Микрокредит тұтыну мақсаттары үшін ақылық, мерзімділік, қайтарымдылық шарттарымен беріледі.

1.8. Микрокредитті беру және қызмет етумен байланысты, сонымен қатар төлем жүйелерінің төлем терминалдары арқылы ақшаны енгізу жолымен және МҚҰ банк шотына ақшалай қаражат аудару жолымен микрокредитті өтеу үшін Қарыз алушыдан алынатын комиссия мен басқа да төлемдер тізімі:
1) АО «Казкоммерцбанк» кассалары арқылы Микрокредитті өтеу мақсатында қабылданатын төлемдер үшін комиссия 300 (үш жүз) тенге құрайды;
2) АО «Astana-Plat» төлемдерді қабылдау терминалдары арқылы Микрокредитті өтеу мақсатындағы комиссия 0 (нөл) тенге құрайды;
3) ТОО «Digital Management» (Paybox) қызметі арқылы Қарыз алушының карта шотына Микрокредитті аудару үшін комиссия 0(нөл) тенге құрайды.


2. МИКРОКРЕДИТ БЕРУ ТӘРТІБІ

2.1. Микрокредит Қарыз алушының «ДБ Сбербанк России» АҚ-дағы № KZ27914CP39890751141 банк/карточкалық шотына осы Шартта көрсетілген соманы аудару арқылы беріледі.

2.2. Осы Шартқа қол қойған сәттен бастап 1 (бір) жұмыс күнінен кешіктірмей МҚҰ ақша аударуды жүзеге асырады. Қарыз алушының банк/карточкалық шотына микрокредитті аударған сәттен бастап соңғысының микрокредитті толықтай немесе жартысын алудан бас тартуға құқы жоқ.

2.3. Қарыз алушының осы Шарттың 2.1-т. көрсетілген банк/карточкалық шотына микрокредит сомасын аударған сәттен бастап микрокредит Қарыз алушыға берілген, ал МҚҰ міндеттемесі орындалған болып есептеледі.

2.4. Қарыз алушы банк шотынан микрокредит сомасын шешіп алған жағдайда, банктің қолма-қол ақша шешіп алғаны үшін комиссия ұстап қалатыны жайлы Қарыз алушыға ескертілді.

3. МИКРОКРЕДИТТІ ҚАЙТАРУ ЖӘНЕ СЫЙАҚЫНЫ ТӨЛЕУ ТӘРТІБІ

3.1. Қарыз алушы Төлемдер кестесіне сәйкес төлемдер жасау арқылы алған микрокердитті өтеуге және сыйақыны төлеуге міндетті.

3.2. Егер төлем күні демалыс күніне (сенбі, жексенбі, мерекелік күндерге) түссе, одан кейінгі жұмыс күні төлем күні болып есептелсін (ауыстырылсын).

3.3. МҚҰ банк шотына ақшалай қаражат түскен күн микрокредит бойынша төлем жасалған күн болып есептеледі.

3.4. Микрокредитті өтеу мерзімін және ол бойынша есептелген сыйақы мерзімін есептеу микрокредит берілген күннен басталады. Сыйақы есептеген кезде жылына 360 (үш жүз алпыс) күнтізбелік күнге және айына 30 (отыз) күнге тең күн саны алынады. Қарыз алушының микрокредитті өтеген күні сыйақыны есептеу тоқтатылады.

3.5. Қарыз алушы келесі шарттарды сақтаған жағдайда, микрокредит бойынша берешекті айыппұл санкцияларынсыз ішінара немесе толығымен мерзімінен бұрын өтеуге құқылы:

3.5.1. Қарыз алушы МҚҰ сайтындағы өз Жеке кабинеті арқылы МҚҰ-на белгілі бір мерзімде берешекті мерзімінен бұрын толық / мерзімінен бұрын ішінара өтеу есебіне белгілі бір соманы енгізетіні туралы жазбаша Өтініш қалдырады немесе микрокредитті мерзімінен бұрын ішінара / мерзімінен бұрын толығымен өтеу үшін соманы төлеу туралы түбіртекті қоса тіркейді;

3.5.2. Мерзімінен бұрын өтеу сомасы Төлемдер кестесіне сәйкес келесі өтеу күніне дейін 5 (бес) жұмыс күннен кешіктірмей төленуі қажет;

3.5.3. Ішінара мерзімінен бұрын өтеген кезде, Қарыз алушыға осы Шартқа жасалған қосымша келісімге қол қою арқылы жаңа Төлемдер кестесі ұсынылады.

3.6. Қарыз алушы Төлемдер кестесіне сәйкес жоспарлы төлем сомасына қарағанда көбірек мөлшерде төлем жасаған кезде (ішінара мерзімінен бұрын өтеу туралы арызсыз), жоспарлы төлемнен асырып төленген сома микрокредит мерзімін төленген төлемдер санына азайтады, қалған сома келесі төлем кезеңінде микрокредитті өтеу кезінде есептелетін болады (бұл ретте негізгі борыш сомасы мен сыйақы қайта есептелмейді).


4. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

4.1. Қарыз алушының құқықтары:

4.1.1 микрокредиттер беру ережелерімен, МҚҰ-ның микрокредиттер беру бойынша тарифтерімен танысу;

4.1.2 алған микрокредитке осы Шартта белгіленген шартпен және тәртіппен иелік ету;

4.1.3 Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен белгіленген тәртіппен өз құқын қорғау;

4.1.4 микрокредитті мерзімінен бұрын толығымен немесе ішінара қайтару, бұл ретте сыйақыны есептеу микрокредитті пайдаланған нақты күн санына жасалатын болады;

4.1.5 Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Шартта белгіленген өзге де құқықтарды жүзеге асыру.

4.2. Қарыз алушының міндеттері:

4.2.1. осы Шартта белгіленген мерзімде және тәртіпте алған микрокредитті қайтару және ол бойынша сыйақы төлеу;

4.2.2. Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарына және осы Шартқа сәйкес МҚҰ сұратқан құжаттар мен мәліметтерді ұсыну;

4.2.3. Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Шартта белгіленген өзге талаптарды орындау.

4.3. МҚҰ құқықтары:

4.3.1. Қарыз алушыдан Шарт жасау және ол бойынша міндеттемелерді орындау үшін қажетті құжаттар мен мәліметтерді сұрау;

4.3.2. Қарыз алушы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда, Қарыз алушыдан Шарт бойынша берешекті мәжбүрлі өндіріп алу және микрокредит сомасын тиесілі сыйақымен бірге қайтарып алу, тұрақсыздық айыптары мен айыппұлдар төлеу, мемлекеттік бажды, сот және өзге шығындарды Қарыз алушының есеп шотына енгізе отырып, Шартты бұзу, соның ішінде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен Қарыз алушының кез келген мүлкінен өндіріп алу арқылы, сондай-ақ Шарт бойынша Қарыз алушының берешек сомасын өндіріп алу бойынша МҚҰ келтірілген шығындарды төлеуді талап ету туралы өтінішпен сот органдарына бару;

4.3.3. Қарыз алушы үшін осы Шарт талаптарын жақсарту жағына қарай оларды біржақты тәртіпте өзгерту;

4.3.4. Қарыз алушы микрокредитті және есептелген сыйақыны өтеу күнін 90 (тоқсан) күнтізбелік күннен асатын мерзімге бұзған жағдайда, МҚҰ берешекті өндіріп алу үшін барлық қажетті ақпараттар мен құжаттарды көрсете отырып, үшінші тұлғаларды, соның ішінде коллекторлық агенттіктерді тартуға, сондай-ақ өзінің бұзылған құқықтарын қорғау үшін Қазақстан Республикасының сот органдарына жүгінуге құқылы.

4.4. МҚҰ міндеттері:

4.4.1. орналасқан жері немесе атауы өзгерген жағдайда, бұл туралы осындай өзгертулер күнінен бастап отыз күнтізбелік күннен кешіктірмеген мерзімде жазбаша хабарлама жолдау арқылы Қарыз алушыға жазбаша хабарлау;

4.4.2. микрокредит алу, қызмет көрсету мен өтеуге (қайтаруға) байланысты төлемдер туралы Қарыз алушыға толық және анық ақпарат беру;

4.4.3. Қарыз алушыға оның микрокредит алуына байланысты құқықтары мен міндеттері туралы хабарлау;

4.4.4. микрокредит беру құпиясын сақтау;

4.4.5. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген өзге талаптарды сақтау.

4.5. МҚҰ келесілерге құқылы емес:

4.5.1. біржақты тәртіппен Шартқа қол қойған күні қолданыста болған, микрокредиттерді беруге және оларға қызмет көрсетуге байланысты сыйақы мөлшерлемелерін (оларды төмендету жағдайларын қоспағанда) және (немесе) микрокредиттi өтеу тәсiлi мен әдісін, сондай-ақ тарифтер мен комиссиялардың мөлшерлерін (оларды төмендету жағдайларын қоспағанда) өзгерту;

4.5.2. МҚҰ-на микрокредит сомасын мерзімінен бұрын толық немесе ішінара қайтарған Қарыз алушыға микрокредитті мерзімінен бұрын қайтарғаны үшін айыппұл санкцияларын қолдану.


5. ДЕРЕКТЕРДІ ҰСЫНУ ЖӘНЕ ӨҢДЕУ

5.1. Қарыз алушы Қарыз алушының осы Шартта көрсеткен барлық ақпараты толық және анық ақпарат болып табылатынын растайды.

5.2. Қарыз алушы саналы түрде, емін-еркін, өз еркімен және өз пайдасына МҚҰ-ның Шартта көрсетілген оның барлық деректерін, сондай-ақ Қарыз алушы МҚҰ-ға тіркелу кезінде (өтінішті толтыру кезінде) ұсынатын барлық өзге жеке деректерді, соның ішінде: тегі, аты, әкесінің аты; жынысы; туған күні мен жері; жеке куәлігінің деректемелері; ЖСН, тұрғылықты орны және қандай негізде тұрып жатқаны (жалдау шарты немесе жеке меншіктегі тұрғын үй-жай), отбасы жағдайы, бала саны, меншігіндегі көлік құралы, көлік құралының тіркеу нөмірі (ол болған жағдайда); білім деңгейі; жұмыспен қамтылу түрі; айлық табыс мөлшері; келесі еңбекақы күні; тұрғылықты ауданы; нақты тұрғылықты мекенжайы; тіркелген мекенжайы; ағымдағы мекенжай бойынша тұрып жатқан уақыты; телефон нөмірі; байланысушы тұлғаны қоса алғанда, үй телефонының нөмірі (берген жағдайда); жұмыс телефонының нөмірі (бар болса); электрондық поштасын Қазақстан Республикасының дербес деректер туралы заңнамасына сәйкес өңдеуге өз келісімін береді, ол Қарыз алушының жеке деректеріне автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып немесе мұндай құралдарды пайдаланбастан, кез келген әрекетті (операцияны) немесе әрекеттер (операциялар) жиынтығын жасау, агенттік шарттар немесе МҚҰ жасасқан өзге шарттар негізінде әрекет ететін үшінші тұлғаларға (соның ішінде заңды тұлғаларға) беруді қоса алғанда, жеке деректерді жинау, жазу, жүйелеу, жинақтау, сақтау, нақтылау (жаңарту, өзгерту), шығару, пайдалану, беруді (тарату, ұсыну, қолжетімді ету) қоса алғанда, соның ішінде осы тұлғалардың Шарт бойынша мерзімі өтіп кеткен берешекті өндіріп алуға бағытталған әрекеттерді жүзеге асыру мақсатымен Қарыз алушы осы Шарт бойынша міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда, иесіздендіру, бұғаттау, өшіру және жоюды, сондай-ақ деректерді трансшекаралық беруді қамтиды. Қарыз алушы онымен осы Шартты жасасу немесе оған микрокредит беруден бас тарту мақсатында, сондай-ақ Қарыз алушы Шарт бойынша өз міндеттерін бұзған жағдайда, сот немесе сотқа дейінгі тәртіпте ақшаны кейінгі өндіріп алу үшін оның жеке деректерін пайдалануға келіседі. Қарыз алушы Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісті түрде толық орындаған сәтке дейін оның барлық жеке деректерін МҚҰ пайдалануына келісім береді.

5.3. Қарыз алушының жеке деректерін пайдалануға берген келісімін қарапайым жазбаша түрде МҚҰ-ға өтініш жіберу арқылы қайтарып алу мүмкіндігі туралы оған хабарландырылды. Бұл ретте, Қарыз алушының жеке деректерін жинау мен өңдеуге берген келісімін қайтарып алу туралы өтінішін алғаннан кейін МҚҰ төмендегі жағдайларда жеке деректерді өңдеуді жалғастыруға құқылы екеніне келіседі:

5.3.1. тиісті қызметті/операцияны/төлемді жасауды аяқтаған сәтке дейін;

5.3.2. Шартты орындау;

5.3.3. егер жеке деректерді өңдеуді жалғастыру қолданыстағы заңнама талаптарына (мұндай жағдайда жеке деректерді өңдеу заңнама талаптарын орындау үшін қажетті шамада жүзеге асырылады), МҚҰ ішкі құжаттарына сәйкес белгіленсе.

5.4. МҚҰ оған хабарланған кез келген ақпаратты тексеруге құқылы екенімен, ал Қарыз алушы берген құжаттар мен көшірмелер, сондай-ақ Шарттың түпнұсқасы МҚҰ-да сақталатынымен Қарыз алушы келіседі.

5.5. Қарыз алушы МҚҰ-ға Шартта көрсетілген мәліметтерді тексеру және ол туралы ақпарат алу үшін кредит бюросына хабарласуға құқық береді. МҚҰ Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарына сәйкес «Мемлекеттік кредит бюросы» АҚ ақпарат береді. Қарыз алушы өзге қосымша кредит бюросын таңдау құқығын МҚҰ-ға береді, бұл ретте ол өз қалауынша әрекет етеді және Қарыз алушымен қосымша келісімді талап етпейді.

5.6. Қарыз алушы SMS-хабарландыру, пошта хаты, жеделхат, дыбыстық хабарлама, электрондық поштамен жіберілетін хабарламаны қоса алғанда, кез келген байланыс жасау арнасы арқылы МҚҰ-дан осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімдерінің басталғаны, сомасы көрсетілген мерзімі өткен берешектің болуы немесе пайда болуы туралы ақпараттық материалдарды, Шартты орындауға байланысты кез келген ақпаратты алуға өз келісімін береді. Бұл ретте, осы ақпараттық жіберілімдер үшін Қарыз алушы МҚҰ-ның кез келген байланыс ақпаратын, соның ішінде микрокредитті ресімдеу кезінде Қарыз алушының МҚҰ-ға берген байланысушы тұлғаларын пайдалануға рұқсат береді.

5.7. Қарыз алушы МҚҰ-ға ол жайында кез келген мүмкін көздерден (мемлекеттік дерекқорды қоса алғанда) ақпарат алуына құқық береді және келіседі.

5.8. Қарыз алушы МҚҰ-дан МҚҰ-ның қызметтері мен акциялары туралы жарнамалық материалдар мен ақпарат алуға өз келісімін береді.

6. ЖАУАПКЕРШІЛІК

6.1. Тұрақсыздық айыбын төлеу Қарыз алушыны микрокредитті және есептелген сыйақыны қайтару бойынша міндеттемелерін орындаудан босатпайды.

6.2. Қарыз алушы микрокредитті өтеу бойынша өзіне қабылдаған міндеттемелерін бұзған жағдайда, МҚҰ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес құқықтарды беру (цессия) шартын жасау арқылы өзінің талап ету құқықтарын өз қалауынша үшінші тұлғаға бере алады.

6.3. Қарыз алушы микрокредитті өтеу бойынша өзіне қабылдаған міндеттемелерін бұзған жағдайда, МҚҰ микрокредитті қайтармау туралы деректерді МҚҰ-мен арада шарт жасалған кредит бюросына беруге құқылы.


7. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

7.1. Тараптар осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындау бойынша туындайтын кез келген даулы мәселелер, келіспеушіліктер немесе наразылықтар Тараптар арасындағы келіссөздер арқылы реттелу үшін қисынды шараларды қабылдауға міндеттенеді.

7.2. Егер Тараптар келісімге келе алмаса, осы Шартқа қатысты барлық шешілмеген даулар Қазақстан Республикасының заңнама талаптарына сәйкес Қазақстан Республикасының сот органдарында қаралуы тиіс. Бұл ретте, даулар МҚҰ-ның орналасқан жеріндегі сотта қаралуы тиіс.

7.3. Осы Шарттың аясында Қарыз алушы МҚҰ-ның фото- және бейнетүсірілімдер жасауына, сондай-ақ Қарыз алушының Шарт талаптарын орындауын бақылау мақсаттарында онымен арадағы әңгімелесулердің аудио- бейнежазбаларын жасауына құқық береді.

7.4. Осы Шартта қарастырылмағанның барлығында Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын басшылыққа алады.

7.5. Тараптар осы Шартқа тиісті қосымша келісім жасаған жағдайда, осы Шарттың талаптары өзгеруі мүмкін.
Осы Шартқа қол қоя отырып, Қарыз алушы МҚҰ-ның https://creditum.kz ресми сайтында орналастырылған Микрокредиттер беру ержелерімен танысқанын және келісетінін растайды.8. ТАРАПТАРДЫҢ ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ

МҚҰ:
«Creditum» микроқаржы ұйымы» ЖШС

Мекенжайы: 050004, Алматы қ., Сейфуллин д-лы, 410/78-үй, 512-кеңсе, «Senim Capital» БО
БСН 170640002407
ЖСК KZ379261802198894000 (KZT) "Казкоммерцбанк" АҚ БСК KZKOKZKX

_____________________/ Исмагулов М.К.


Қарыз алушы:
Аты-жөні Слипченко Павел
жеке куәлік №036741336
берілген күні 2014-05-04
ЖСН 890819350220
мекенжайы: Костанайская обл., Костанай қ., КСК ықш. ауд., Кобыланды батыра көш., 1 -шi корпус., 42-үй, 53 -п.
Ұялы телефоны: +7 7058037879
Жұмыс телефоны: 8 (____)_________________

__________________________/_____________
Аты-жөні / Қолы

ДОГОВОР № 7409 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МИКРОКРЕДИТА

г. Алматы
12-06-2018

ТОО «Микрофинансовая организация«Creditum», именуемое в дальнейшем МФО, в лице Исмагулова М.К., действующий на основании Доверенности от 02 апреля 2018 года , с одной стороны, и Слипченко Павел Николаевич, ИИН 890819350220, удостоверение личности № 036741336, выдано 04-05-2014 года Министерство внутренних дел РК, адрес проживания: Костанайская обл., г. Костанай, мкр. КСК, улица Кобыланды батыра корпус 1, дом 42, кв. 53, именуемый (-ая) в дальнейшем Заемщик, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор № 7409 о предоставлении микрокредита (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора, МФО предоставляет Заемщику микрокредит в размере 400000.00 (Четыреста тысяч) тенге, сроком погашения на 12 (Двенадцать) месяцев (без учета возможного срока продления микрокредита в последующем по инициативе Заемщика).

1.2. Погашение платежей по Договору может производиться Заемщиком в следующем порядке:

1.2.1 в безналичном порядке – путем перечисления денежных средств на банковский счет МФО посредством банковского перевода, включая перевод с банковского счета Заемщика на банковский счет МФО;

1.2.2. в наличном порядке – путем внесения денег через платежные терминалы платежных систем, с которыми у МФО заключены соответствующие договоры.

1.3. Погашение (возврат) Заемщиком суммы микрокредита и начисленного вознаграждения по нему производится ежемесячными платежами и в сроки, предусмотренные Графиком платежей, указанном в Приложении № 1 к настоящему Договору и являющемся его неотъемлемой частью (далее – «График платежей»). Заемщик настоящим подтверждает, что МФО были предложены на выбор следующие методы погашения микрокредита: метод аннуитетных платежей и метод дифференцированных платежей. При этом, Заемщиком был выбран метод Ануитета платежей.

1.4. Сумма произведенного Заемщиком платежа по Договору, если она недостаточна для исполнения обязательства Заемщика по Договору, погашает задолженность Заемщика в следующей очередности:
1) задолженность по основному долгу;
2) задолженность по вознаграждению;
3) неустойка (штраф/пеня) в размере, определенном Договором;
4) сумма основного долга за текущий период платежей;
5) вознаграждение, начисленное за текущий период платежей;
6) издержки МФО по получению исполнения.

1.5. По истечении 180 (ста восьмидесяти) последовательных календарных дней просрочки сумма произведенного Заемщиком платежа по Договору, в случае, если она недостаточна для исполнения обязательства Заемщика по Договору, погашает задолженность Заемщика в следующей очередности:
1) задолженность по основному долгу;
2) задолженность по вознаграждению;
3) сумма основного долга за текущий период платежей;
4) вознаграждение, начисленное за текущий период платежей;
5) неустойка в размере, определенном Договором;
6) издержки МФО по получению исполнения.

1.6. При нарушении Заемщиком установленного срока платежа согласно Графику платежей, Заемщик оплачивает неустойку в размере 2% от суммы неисполненного / не надлежаще исполненного обязательства, за каждый день просрочки, начиная с первого дня, следующего за датой погашения, согласно Графику платежей. Уплата неустойки не освобождает Заемщика от исполнения обязательств по возврату микрокредита и начисленного вознаграждения за пользование микрокредитом.

1.7. Размер годовой ставки вознаграждения составляет: 50.00% (Пятьдесят целых и ноль сотых) процента(-ов) годовых. Размер годовой эффективной ставки вознаграждения составляет: 50.00% (Пятьдесят целых и ноль сотых) процентов. Микрокредит предоставляется на условиях платности, срочности, возвратности для потребительских целей.

1.8. Перечень комиссий и иных платежей, подлежащие взиманию с Заемщика в связи с выдачей и обслуживанием микрокредита, в том числе за погашение микрокредита путем внесения денег через платежные терминалы платежных систем и путем перечисления денежных средств на банковский счет МФО:
1) за прием платежей в целях погашения Микрокредита через кассы АО «Казкоммерцбанк» составляет 300 (триста) тенге;
2) комиссия в целях погашения Микрокредита через терминалы по приему платежей АО «Astana-Plat» составляет 0 (ноль) тенге;
3) за перевод Микрокредита на карточный счет Заемщика посредством сервиса ТОО «Digital Management» (Paybox) составляет 0 (ноль) тенге.

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МИКРОКРЕДИТА

2.1. Микрокредит предоставляется путем перевода суммы, указанной в п.1.1. настоящего Договора на банковский/карточный счет Заемщика № KZ27914CP39890751141 в АО «ДБ Сбербанк России».

2.2. Перечисление денег осуществляется МФО не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента подписания настоящего Договора. С момента перечисления микрокредита на банковский/карточный счет Заемщика, последний не вправе отказаться от получения микрокредита полностью или в части.

2.3. Микрокредит считается предоставленным Заемщику, а обязательство МФО исполненным, с момента зачисления суммы микрокредита на банковский/карточный счет Заемщика, указанный в п. 2.1. настоящего Договора.

2.4. Заемщик уведомлен, что в случае снятия им суммы микрокредита наличными с банковского счета, банк может взимать комиссию за снятие наличных денег.

3. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА МИКРОКРЕДИТА И УПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

3.1. Заемщик обязан погасить полученный микрокредит и оплатить вознаграждение путем совершения им платежей в соответствии с Графиком платежей.

3.2. В том случае, если дата платежа выпадает на выходной день (суббота, воскресенье, праздничные дни) считать (перенести) датой платежа следующий за ним рабочий день.

3.3. Датой оплаты платежа по микрокредиту является дата поступления денежных средств на банковский счет МФО.

3.4. Отсчет срока погашения микрокредита и срока начисления вознаграждения по нему начинается со дня выдачи микрокредита. При начислении вознаграждения в расчет берется количество дней в году равное 360 (триста шестьдесят) календарных дней и в месяце 30 (тридцать) дней. Начисление вознаграждения прекращается в день погашения Заемщиком микрокредита.

3.5. Заемщик вправе досрочно частично либо полностью погасить задолженности по микрокредиту без штрафных санкций при соблюдении следующих условий:

3.5.1. Заемщик представляет МФО письменное Заявление через свой Личный кабинет на сайте МФО о своем намерении в определенный срок внести определенную сумму в счет полного досрочного/ частичного досрочного погашения задолженности или приложить квитанцию об оплате суммы за частично досрочное / полное досрочное погашение микрокредита;

3.5.2. Сумма досрочного погашения должна быть оплачена не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до следующего погашения, согласно Графику платежей;

3.5.3. При частично досрочном погашении, Заемщику предоставляется новый График платежей путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.

3.6. При перечислении Заемщиком платежа в большем размере, чем сумма планового платежа согласно Графику платежей (без наличия заявления о частично досрочном погашении), сумма, превышающая плановый платеж, уменьшает срок микрокредита на количество оплаченных платежей, остальная оставшаяся сумма будет зачтена в погашение микрокредита в следующем платежном периоде (при этом суммы основного долга и вознаграждения не пересчитываются).

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заемщик вправе:

4.1.1. ознакомиться с правилами предоставления микрокредитов, тарифами МФО по предоставлению микрокредитов;

4.1.2. распоряжаться полученным микрокредитом в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором;

4.1.3. защищать свои права в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан;

4.1.4. досрочно полностью или частично возвратить микрокредит, при этом расчет вознаграждения будет производиться за фактическое количество дней пользования микрокредитом;

4.1.5. осуществлять иные права, установленные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

4.2. Заемщик обязан:

4.2.1. возвратить полученный микрокредит и выплатить вознаграждение по нему в сроки и порядке, установленные настоящим Договором;

4.2.2. представлять документы и сведения, запрашиваемые МФО в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и настоящим Договором;

4.2.3. выполнять иные требования, установленные законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.

4.3. МФО вправе:

4.3.1. запрашивать у Заемщика документы и сведения, необходимые для заключения Договора и исполнения обязательств по нему;

4.3.2. в случае невыполнения и/или ненадлежащего выполнения Заемщиком своих обязательств по Договору обратиться в судебные органы с заявлением о принудительном взыскании с Заемщика задолженности по Договору и возврату суммы микрокредита вместе с причитающимся вознаграждением, уплате неустойки и штрафов, расторжении Договора, с отнесением государственной пошлины, судебных и иных расходов на счет Заемщика, в том числе путем обращения взыскания на любое имущество Заемщика в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан, а также требовать оплаты расходов, понесенных МФО по взысканию сумм задолженностей Заемщика по Договору;

4.3.3. в одностороннем порядке изменять условия настоящего Договора в сторону их улучшения для Заемщика;

4.3.4. при нарушении Заемщиком даты погашения микрокредита и начисленного вознаграждения на срок, превышающий 90 (девяносто) календарных дней, МФО вправе привлекать к взысканию задолженности третьи лица, в том числе коллекторские агентства, с предоставлением им всей необходимой информации и документов, а также обратиться в судебные органы Республики Казахстан за защитой своих нарушенных прав.

4.4. МФО обязано:

4.4.1. в случае изменения места нахождения либо изменения наименования письменно известить об этом Заемщика путем письменного уведомления в срок не позднее тридцати календарных дней с даты таких изменений;

4.4.2. предоставлять Заемщику полную и достоверную информацию о платежах, связанных с получением, обслуживанием и погашением (возвратом) микрокредита;

4.4.3. проинформировать Заемщика о его правах и обязанностях, связанных с получением микрокредита;

4.4.4. соблюдать тайну предоставления Микрокредита;

4.4.5. соблюдать иные требования, установленные законодательством Республики Казахстан.

4.5. МФО не вправе:

4.5.1. в одностороннем порядке изменять ставки вознаграждения (за исключением случаев их снижения) и (или) способ и метод погашения микрокредита, а также размеры тарифов и комиссий (за исключением случаев их снижения), связанных с выдачей и обслуживанием микрокредитов, действовавших на дату подписания Договора;

4.5.2. применять к Заемщику досрочно полностью или частично возвратившему МФО сумму микрокредита, штрафные санкции за досрочный возврат микрокредита.

5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И ОБРАБОТКА ДАННЫХ

5.1. Заемщик подтверждает, что вся информация, указанная Заемщиком в настоящем Договоре, является полной и достоверной.

5.2. Заемщик сознательно, свободно, своей волей и в своем интересе дает свое согласие МФО на обработку всех его персональных данных, указанных в Договоре, а также всех иных персональных данных, которые Заемщик предоставляет МФО при регистрации (при заполнении заявления), в том числе: фамилии, имени, отчества; пола; даты и места рождения; реквизитов удостоверения личности; ИИН, места проживания и на каком основании (договор найма или нахождение жилого помещения в собственности), семейного положения, количества детей, наличия в собственности транспортного средства, регистрационного номера транспортного средства (в случае его наличия); уровне образования; виде занятости; размере месячного дохода; даты следующей зарплаты; регионе проживания; адресе фактического проживания; адресе регистрации; времени проживания по текущему адресу; номере телефона; номере домашнего телефона, включая контактных лиц (в случае представления); номере рабочего телефона (при наличии); электронной почты, в соответствии с законодательством Республики Казахстан о персональных данных, которая включает совершение любого действия (операции) или совокупности действий (операций) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными Заемщика, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), включая передачу третьим лицам (в том числе юридическим лицам), действующим на основании агентских договоров или иных договоров, заключенных ими с МФО, в том числе в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по настоящему Договору, с целью осуществления этими лицами действий, направленных на взыскание просроченной задолженности по Договору), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных данных, а также на трансграничную передачу данных. Заемщик соглашается на использование его персональных данных в целях заключения с ним настоящего Договора либо отказа в предоставлении ему микрокредита, а также для последующего взыскания в судебном либо досудебном порядке денег в случае нарушения Заемщиком своих обязательств по Договору. Заемщик дает свое согласие МФО на использование всех его персональных данных до момента полного надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору.

5.3. Заемщик уведомлен о возможности отзыва согласия на использование его персональных данных путем направления заявления МФО в простой письменной форме. При этом согласен, что МФО имеет право продолжить обработку персональных данных после получения от Заемщика заявления об отзыве согласия на сбор и обработку персональных данных в следующих случаях:
5.3.1. до момента завершения оказания соответствующей (-го) услуги/операции/платежа;
5.3.2. исполнения Договора;
5.3.3. если продолжение обработки персональных данных обусловлено требованиями применимого законодательства (в таком случае обработка персональных данных осуществляется в пределах, необходимых для выполнения требований законодательства), внутренними документами МФО.

5.4 Заемщик согласен, что МФО вправе проверить любую сообщаемую им информацию, а предоставленные Заемщиком документы и копии, а также оригинал Договора будут храниться в МФО.

5.5 Заемщик предоставляет МФО право обращаться в кредитные бюро для проверки сведений, указанных в Договоре, и получения информации о нем. МФО согласно требованиям законодательства Республики Казахстан предоставляет информацию в АО «Государственное кредитное бюро». Право выбора иного дополнительного кредитного бюро предоставляется Заемщиком МФО по его усмотрению и дополнительного согласования с Заемщиком не требует.

5.6. Заемщик дает свое согласие на получение от МФО информационных материалов о наступлении сроков исполнения обязательств по настоящему Договору, возникновении или наличии просроченной задолженности с указанием суммы, иной информации, связанной с исполнением Договора, по любым каналам связи, включая: SMS-оповещение, почтовое письмо, телеграмму, голосовое сообщение, сообщение по электронной почте. При этом, для данных информационных рассылок Заемщик разрешает МФО использовать любую контактную информацию, в том числе контактных лиц, переданную Заемщиком МФО при оформлении микрокредита.

5.7 Заемщик предоставляет МФО право и согласен на получение МФО информации о нем из любых возможных источников (включая государственные базы данных).

5.8 Заемщик дает свое согласие на получение от МФО рекламных материалов и информации об услугах и акциях МФО.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Уплата неустойки не освобождает Заемщика от исполнения обязательств по возврату микрокредита и начисленного вознаграждения.

6.2. В случае нарушения Заемщиком принятых на себя обязательств по погашению микрокредита, МФО по своему усмотрению, может уступить третьему лицу свои права требования путем заключения договора уступки прав (цессии) согласно действующему законодательству Республики Казахстан.

6.3. В случае нарушения Заемщиком принятых на себя обязательств по погашению микрокредита МФО вправе передать данные о невозврате микрокредита в кредитные бюро, с которыми (-ым) у МФО заключены (-ен) договоры.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Стороны обязуются принимать разумные меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия, либо претензии, возникающие по мере исполнения обязательств по настоящему Договору, были урегулированы путем переговоров между Сторонами.

7.2. Если Сторонам не удастся прийти к согласию, все неразрешённые споры в отношении настоящего Договора подлежат рассмотрению согласно требованиям законодательства Республики Казахстан в судебных органах Республики Казахстан. При этом споры подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения МФО.

7.3 В рамках настоящего Договора Заемщи к предоставляет МФО право на осуществление фото- и видеосъемки, а также ведение аудио- и видеозаписи разговоров с ним в целях контроля исполнения Заемщиком условий Договора.

7.4 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.

7.5 Изменение условий настоящего Договора может иметь место в случае заключения между Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.
Подписанием настоящего Договора Заемщик подтверждает, что ознакомлен и согласен с Правилами предоставления микрокредитов, размещенными на официальном сайте МФО: https://creditum.kz.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

МФО:
ТОО «Микрофинансовая организация «Creditum»

Адрес: 050004, г. Алматы, пр. Сейфуллина, дом 410/78 оф. 512 БЦ «Senim Capital»
БИН 170640002407
ИИК KZ379261802198894000 (KZT) в АО "Казкоммерцбанк" БИК KZKOKZKX

_____________________ Исмагулов М.К.


Заемщик:
Ф.И.О.Слипченко Павел
уд.личности №036741336
выдано 2014-05-04 года Министерство внутренних дел РК
ИНН 890819350220
адрес: Костанайская обл., г. Костанай, мкр. КСК, улица Кобыланды батыра корпус 1, дом 42, кв. 53
Сотовый телефон: +7 7058037879
Рабочий телефон: 8 (____)_________________

__________________________/_____________
Ф.И.О. / Подпись

12-06-2018
Микрокредит беру туралы
Nr.7409 шартқа
№1-ҚосымшаМИКРОКРЕДИТТІ ӨТЕУ КЕСТЕСІ
Микрокредит сомасы 400000.00 теңге

Сыйақы сомасы 116408.48 теңге

Қайтарылатын жалпы сома 516408.48 теңге№р/н Өтеу күні Кезекті төлем мөлшері Микрокредиттің келесі өтеу күніне қалған сомасы
Барлығы Негізгі борышты өтеу сомасы Сыйақыны өтеу сомасы
1 12-07-2018 43034.04 26367.38 16666.66 400000.00
2 13-08-2018 43034.04 27466.02 15568.02 373632.62
3 12-09-2018 43034.04 28610.44 14423.60 346166.60
4 12-10-2018 43034.04 29802.54 13231.50 317556.16
5 12-11-2018 43034.04 31044.31 11989.73 287753.62
6 12-12-2018 43034.04 32337.83 10696.21 256709.31
7 12-01-2019 43034.04 33685.24 9348.80 224371.48
8 12-02-2019 43034.04 35088.79 7945.25 190686.24
9 12-03-2019 43034.04 36550.82 6483.22 155597.45
10 12-04-2019 43034.04 38073.77 4960.27 119046.63
11 12-05-2019 43034.04 39660.18 3373.86 80972.86
12 12-06-2019 43034.04 41312.68 1721.36 41312.68
Егер төлем күні демалыс күніне (сенбі, жексенбі, мерекелік күндерге) түссе, одан кейінгі жұмыс күні төлем күні болып есептелсін (ауыстырылсын).


МҚҰ тарапынан __________________________________________ Исмагулов М.К.

Қарыз алушы: Слипченко Павел Николаевич ______________________(қолы)


Приложение №1
к Договору № 7409
о предоставлении микрокредита от 12-06-2018ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ МИКРОКРЕДИТА
Сумма микрокредита 400000.00 тенге

Сумма вознаграждения 116408.48 тенге

Общая сумма к возврату 516408.48 тенге№п/п Дата погашения Размер очередного платежа Остаток суммы микрокредита на дату следующего погашения
Всего Сумма погашения основного долга Сумма погашения вознаграждения
1 12-07-2018 43034.04 26367.38 16666.66 400000.00
2 13-08-2018 43034.04 27466.02 15568.02 373632.62
3 12-09-2018 43034.04 28610.44 14423.60 346166.60
4 12-10-2018 43034.04 29802.54 13231.50 317556.16
5 12-11-2018 43034.04 31044.31 11989.73 287753.62
6 12-12-2018 43034.04 32337.83 10696.21 256709.31
7 12-01-2019 43034.04 33685.24 9348.80 224371.48
8 12-02-2019 43034.04 35088.79 7945.25 190686.24
9 12-03-2019 43034.04 36550.82 6483.22 155597.45
10 12-04-2019 43034.04 38073.77 4960.27 119046.63
11 12-05-2019 43034.04 39660.18 3373.86 80972.86
12 12-06-2019 43034.04 41312.68 1721.36 41312.68
В том случае, если дата платежа выпадает на выходной день (суббота, воскресенье, праздничные дни) считать (перенести) датой платежа следующий за ним рабочий день.


Со стороны МФО __________________________________________ Исмагулов М.К.

Заемщик: Слипченко Павел Николаевич ______________________(подпись)